Данъчно облекчение за млади семейства

 И през тази година един от членовете на младо семейство, имащо ипотечен кредит, разполага с възможността да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината. Данъчното облекчение за млади семейства позволява приспадане от сумата от годишните данъчни основи на лихвените плащания по ипотечен кредит за купуване на жилище. Приспадането от данъчната основа значи, че със сумата, която е заплатена за лихви по ипотечен кредит, се понижава сборът от всички доходи на физическото лице, а не самия дължим данък.
Средногодишно облекчението за ипотечни кредити се използва от около 5500 семейства, а те понижават общо с над 15 млн. лв. своите данъчни основи.
С оглед да се ползва данъчното облекчение, едновременно следва да са изпълнени тези условия:
 договорът за ипотечния кредит да бъде сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която е налице сключен граждански брак;
☑ данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-години към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
☑ ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през тази година.
Задължително условие за използване на данъчното облекчение е данъчно задълженото лице да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да използва същото данъчно облекчение за същата година.
Тези обстоятелства и условия се декларират от страна на лицето в Приложение № 10 на ГДД за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г.
Облекчението може да се използва и от местни физически лица, и от чуждестранни физически лица, които са установени за данъчни цели в страна-членка на ЕС или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за извършени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.
Данъчното облекчение се използва единствено с подаване на ГДД, към която се прилага документ, който е издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за купуване на жилище.
Най-лесно подаването на ГДД за облагане на доходите става онлайн с ПИК или подписана с електронен подпис. Данъчните декларации също може да се пратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще се издаде входящ номер. Декларацията може също да се подаде и лично в офис на Приходната агенция.
Срокът за подаване на ГДД за облагане на доходите изтича на 2 май тази година, като в същия срок следва да се плати и дължимия данък за довнасяне.
източник: nap.bg
{START_COUNTER}